عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15083
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/09/20
  • شماره ابلاغ :104348/ت17167ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/9/7
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/8/30

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "ج" تبصره( 17) قانون بودجه سال 1375

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1306ه ب مورخ 1375.6.24) تصويب‌نمود:
‌متن زير جايگزين قسمت ‌د) بند 1) آيين‌نامه اجرايي بند ج) تبصره 17) قانون بودجه سال 1375 ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .996ت 15494 ه مورخ1375.2.3) مي‌شودـ
‌د ـ "‌مبلغ بيست و پنج ميليارد و سيصد ميليون 25.300.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويان در اختيار دانشگاه آزاد اسلامي و مبلغ يك ميليارد‌و دويست ميليون 1.200.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويان در اختيار دانشگاه شاهد و مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون 3.500.000.000)‌ريال براي پرداخت وام به دانشجويان در اختيار دانشگاه پيام نور و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون 2.500.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويان‌ساير دستگاه‌هاي غير انتفاعي غير پزشكي، با معرفي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال براي پرداخت وام به‌دانشجويان دانشگاه‌هاي غير انتفاعي پزشكي، با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار دانشگاه‌هاي مربوط قرار خواهد گرفت.
‌وام اعطايي به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل آنان بازپرداخت مي‌شود."


روابط تنقیحی