عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15070
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/3
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت صنايع][وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/8/6

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به افزايش سهميه لاستيك خودروهاي سنگين برون‌شهري

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 1375.8.6 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 11975.11 مورخ 1375.6.26 وزارت راه و ترابري، موضوع افزايش سهميه لاستيك‌خودروهاي سنگين برون شهري مطرح و با توجه به مقدار توليد و واردات 1.900.000 حلقه) در سال جاري به شرح زير به تصويب رسيد.
1 ـ تعداد يك ميليون و سيصد هزار 1.300.000) حلقه اعم از توليدي و وارداتي در سال جاري به وزارت راه و ترابري جهت توزيع خودروهاي سنگين‌برون‌شهري تخصيص داده شود.
2 ـ تعداد چهارصد هزار 400.000) حلقه براي خودروهاي سنگين درون‌شهري و بخش دولتي به وزارت بازرگاني تحويل شود.
3 ـ مازاد لاستيك‌هاي توليدي و وارداتي ‌دويست هزار حلقه) در صورت تحقق برنامه توليد در اختيار كميته توزيع لاستيك متشكل از وزارتخانه‌هاي بازرگاني،‌تعاون و راه و ترابري و سازمان بازرسي و نظارت قرار مي‌گيرد تا بر حسب نياز براي رفع كمبود تصميم‌گيري شود.
‌ضمناً اين مصوبه جايگزين جدول سهميه‌بندي مصوبه شماره 70068 مورخ 1373.10.18 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم‌بازار مي‌باشد.