عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15066
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/08/28
  • شماره دستور اجرا :100453
  • تاریخ دستور اجرا :1375/8/16
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1375/7/24
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان مورخ 1375/8/9

قانون تفسير ماده(56) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

‌موضوع استفسار:
1ـ آيا اطلاق عبارت "...‌و همچنين وجوه ريالي و ارزي كه..." مذكور در سطر دوم ماده (56) اصل وجوه حاصله و همچنين جريمه‌هاي متعلقه به جرم را‌نيز شامل مي‌گردد؟ به عنوان مثال در جرم اختلاس آيا اصل وجه اختلاس شده و جريمه‌هاي متعلقه بايد به حسابي كه جهت اجراي ماده 56) افتتاح‌گرديده واريز گردد، يا خير؟
2ـ آيا اطلاق ذيل ماده مذكور ‌در خصوص تعيين جريمه متعلقه به عنوان ملاك محاسبه) جرايمي مانند قاچاق عتيقه را نيز در بر مي‌گيرد و مراجع‌قضايي بايستي وجوه حاصل از محل جريمه را به حسابهاي مربوط به ماده 56) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت واريز نمايند؟