عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مهرماه يكهزار و‌سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 1375.7.29 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌علي‌اكبر ناطق‌نوري ـ رييس مجلس‌شوراي‌اسلامي