عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15041
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/07/29
  • شماره ابلاغ :6691/ت17138ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/7/18
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/7/15

اصلاحيه تصويب‌نامه تشكيل شوراي هماهنگي پروژه‌ شهرهاي سالم كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 11511.11 مورخ 1375.6.21 وزارت راه و ترابري، تصويب نمود:
‌متن زير به عنوان بند "ن" به انتهاي ماده(1) تصويب‌نامه شماره .732ت14342ه مورخ 1375.1.28، اضافه مي‌شود:
"ن ـ رييس سازمان هواشناسي كشور"


روابط تنقیحی