عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15033
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/19
  • تعداد مواد:24
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][وزارت کشاورزي][وزارت جهاد سازندگي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/11

‌آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 102.3329.81.2230 مورخ 1374.7.12 وزارتخانه‌ها نيرو، كشاورزي و جهاد‌سازندگي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ط" تبصره(19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1373 ـ و ماده (51) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح