عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15024
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375.7.9
دادنامه‌‌ شماره 21-202 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1374/12/5

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد آراء قابل تجديدنظر و آراء قطعي شعب ديوان 503)

‌شماره ه‍ـ 8.75. 1375.4.31
‌تاريخـ 74.12.5 شماره دادنامهـ 202ـ 21
‌كلاسه پروندهـ 144.74ـ 8.75
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: دادرس شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري، آقاي توفيق عرفاني و دادرس شعبه سيزدهم ديوان آقاي تقيان
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ هيات تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 939.74 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران نسبت به دادنامه‌شماره 209 مورخ 73.4.13 صادره از شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 841ـ 74.10.27 نسبت به مازاد مساحت نود و شش‌متر مربع مغازه باقبول اعتراض شهرداري راي صادره را فسخ و شكايت در اين قسمت را رد نموده است .
ب ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده ت 936.74.1 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل پست استان سيستان و بلوچستان نسبت به دادنامه‌شماره 23ـ 73.1.24 صادره ازشعبه نهم ديوان در پرونده كلاسه 139.72 بطرفيت غلامرضا دري ده جباري به شرح دادنامه شماره 847ـ 74.10.27‌نسبت به دادنامه معترض عنه ايراد شكلي تشخيص نداده و دادنامه بدوي را عينا" تاييد نموده است.
ج ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 325.73.1 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تامين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 13‌مورخه 73.2.1 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 743.71 به طرفيت محمود صياد طي دادنامه شماره 848ـ 74.10.27‌اعتراض سازمان تامين اجتماعي را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي حكم به رد شكايت صادر نموده است.
‌د ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1142.70. موضوع تقاضاي تجديدنظر دادسراي استان هرمزگان نسبت به دادنامه شماره301ـ 70.5.20 چنين راي صادر نموده استـ به صراحت ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري، احكام ديوان منحصرا" در مواردي كه بر اساس بند الف‌ماده 11 قانون مزبور عليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها صادر گرديده قابل‌تجديدنظر شكلي است و در ساير موارد قطعي مي‌باشد و نظربه اينكه مورد از مصاديق بند "‌الف " ماده 11 نمي‌باشد قابل طرح ورسيدگي در هيات‌تجديدنظر ديوان عدالت اداري نيست و تقاضاي تجديدنظر مردود اعلام مي‌گردد.
‌ه‍ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت345.71. موضوع تقاضاي تجديدنظر هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورش‌استان كرمان نسبت به دادنامه شماره 842ـ 70.11.23 مورد از مصاديق بند الف ماده 11 قانون ديوان تشخيص نداده و تقاضاي تجديدنظر را مردود‌اعلام نموده است.
‌و ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 675.74.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران نسبت به راي‌صادره ازشعبه شانزدهم در پرونده كلاسه 307.74 طي دادنامه شماره 769ـ 74.2.15 چنين راي صادر نموده استـ نظر به اينكه از طرف تجديدنظر‌خواه اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران ايراد و اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده است و بر كيفيت‌رسيدگي و اصدار دادنامه شماره 790ـ 74.9.1 ازشعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري، ايراد شكلي به نظر نمي‌رسد بنابه مجموع مراتب مارالذكر دادنامه‌بدوي تاييد مي‌شود.
‌ز ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 629.73.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل و كار و امور اجتماعي استان تهران طي دادنامه770ـ 74.12.15 چنين راي صادر نموده استـ نظر به اينكه دادنامه شماره 254ـ 73.5.19 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري ازلحاظ نتايج و آثار‌مترتب بر آن متضمن حكمي بر ضرر واحد دولتي طرف شكايت نيست و نتيجتا" از مصاديق آراء عليه عناوين مذكور در تفسير ماده 18 قانون ديوان‌عدالت اداري به شمار نمي‌رود، لذا قابل اعتراض در هيات تجديدنظر ديوان تشخيص داده نمي‌شود و اعتراض به جهت مذكور رد مي‌شود.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح