عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15023
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375.7.8
دادنامه‌‌ شماره 6 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1374/2/2

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با تخلفات اداري كاركنان سازمان چاي 486)

‌شماره ه‍ـ 122.72. 1375.2.20
‌تاريخـ 74.2.2 شماره دادنامهـ 6 كلاسه پروندهـ 122.72
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي حسين عراقي
‌موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 12 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 179.66 و 853.66 موضوع شكايت آقاي حسين عراقي بطرفيت هيات تجديدنظر رسيدگي به‌تخلفات اداري كاركنان سازمان چاي وزارت بازرگاني بخواسته تقاضاي الغاء و ابطال راي مورخ 66.7.20 هيات تجديدنظر طي دادنامه شماره139ـ 138 مورخ 67.3.31 چنين راي صادر كرده است با عنايت به اينكه در راي صادره ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25 اسفند 65‌مورد توجه قرار نگرفته به اين لحاظ كه در ماده مذكور مقرر شده نسبت به آراء غيرقطعي هياتهاي بدوي و يا آراء نقض شده توسط ديوان با توجه به‌مستندات جديد تشديد كيفر بلامانع است در حاليكه راي بدوي ‌خلاف قانون) پاكسازي بعلت عدم نقض از سوي هيات تجديدنظر به قوت خود باقي‌است و در راي صادره از هيات تجديدنظر به مستندات جديدي كه موجبات تشديد كيفر را فراهم سازد اشاره نشده است و همچنين تشديد كيفر در‌مرحله رسيدگي به اعتراض شاكي به دليل اينكه اگر شاكي اعتراض به راي بدوي نمي‌كرد اصلا" قابل طرح در هيات بعدي خلاف اصول دادرسي است.‌بنابر اين راي هيات پاكسازي صادره در باره شاكي مبني بر كسر سه گروه و سه پايه بلحاظ خلاف مقررات پاكسازي بودن از حيث اينكه اولا"ـ تفهيم اتهام‌نشده و ثانيا" مجازات تعيين شده با مجازات مقرر در قانون مطابقت ندارد ثالثا" راي مذكور به امضاء اعضاء هيات نرسيده و راي هيات تجديدنظر فوق‌بلحاظ مراتب اعلامي در بالا مخدوش بنظر مي‌رسد لذا حكم به نقض راي كميته پاكسازي و راي هيات تجديدنظر مورخ 66.7.20 و رسيدگي مجدد در‌هيات جانشين صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 619.68 موضوع شكايت آقاي حسين عراقي بطرفيت سازمان چاي وزارت بازرگاني، هيات تجديدنظر‌رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت بازرگاني بخواسته نقض و ابطال راي 67.11.3 هيات تجديدنظر رسيدگي بتخلفات اداري و رسيدگي به‌اصل اتهام و صدور حكم برائت از اتهام منتسبه طي دادنامه شماره 582.67 چنين راي صادر نموده استـ با عنايت به مجموع محتويات پرونده‌هاي‌مطروحه و اتهامي مربوطه و با عنايت به برگ 82 پرونده اتهامي كه در بند 3 مجازات اتهام نامبرده را طبق مورد 7 از بند ‌و) دستورالعمل پاكسازي كه‌حداقل آن تنزل شغل و حداكثر انفصال دائم از خدمات دولتي دانسته و مجازات اعمال شده ‌كسر 3 گروه و 3 پايه) را مطابق مقررات قانوني نداسته و با‌اعتراض نامبرده به راي كميسيون پاكسازي در تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال دائم كه حداكثر مجازات اتهام نامبرده بوده تحت تحكيم‌رژيم گذشته محكوم گرديد و طبق برگ 105 پرونده باستناد ماده 11 قانون تخليفات اداري جهت معيشت عائله و خانواده نامبرده مقرري 30000 ريال‌تعيين گرديده و در شعبه 12 ديوان رأي انفصال دائم به علت تشديد مجازات نقض گرديده كه با توجه به اصل اتهام و عدم انطباق مجازات تعيين شده از‌ناحيه كميسيون پاكسازي با مواد قانوني مورد 7 از بند ‌و) دستورالعمل پاكسازي و سالم سازي مصوب 58.6.7 كه در آن مجازات انفصال نيز پيش بيني‌گرديده بود، لذا هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري و رسيدگي بعدي به اصل اتهام و مجازات آن توجه نمود و راي كميسيون پاكسازي را از اول‌قانوني نميدانسته مبادرت بصدور راي 67.11.3 نموده كه عملا" راي كميسيون پاكسازي نقض گرديده است كه در راي صادره تخلف از مقررات بنظر‌نمي‌رسد، لذا بجهات مذكوره و ساير اوضاع و احوال و قرائن و سوابق نامطلوب موجوده شكايت بنحو مطروحه موجه نبوده، محكوم به رد است.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح