عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15022
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.7
مصوبه‌‌ شماره 14 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/2/9

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي شوراي عالي ثبت 475)

‌شماره ه‍ـ 199.73. 1375.4.31
‌تاريخـ 74.2.9 شماره دادنامهـ 14 كلاسه پروندهـ 199.73
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: علي اسعدي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 634.71 موضوع شكايت آقاي ذبيح اله جباري بطرفيت شوراي عالي ثبت بخواسته بطلان راي‌موضوع نامه شماره 1961س2.ـ 71.3.31 اداره امور اسناد طي دادنامه شماره 1004 مورخ 72.6.15 تخلفي از قوانين و مقررات و يامخالفت با آنها كه‌رسيدگي به آن در محدوده ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري باشد تشخيص نداده وقرار رد شكايت شاكي را صادر نموده است.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 615.72 موضوع شكايت آقاي علي اسعدي بطرفيت شوراي عالي ثبت بخواسته اعتراض به راي‌شوراي عالي مزبور طي دادنامه شماره 478ـ 73.8.1 چنين راي صادر نموده استـ اولا" برابر مقررات قانون ثبت اسناد و املاك آراء شوراي عالي ثبت‌كه با حضور دو نفر از قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور صادر مي‌شود براي ادارات تابعه ثبت اسناد به منزله قانون لازم الاتباع بوده و باستناد قانون‌ثبت اسناد در هيچ مرجعي ديگر قابل تجديدنظر نخواهد بود. ثانيا" راي شوراي عالي ثبت تحت هيچ يك از عناوين مذكور در بند 2 ماده 11 قانون‌ديوان عدالت اداري ذكر نگرديده و لاجرم از شمول صلاحيت ديوان خارج است، از اين رو با لحاظ اعتبار قانوني راي ياد شده و خروج موضوع از‌اختيارات ديوان عدالت اداري شكايت نامبرده غيرمسموع و مردود اعلام مي‌شود.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.