عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15012
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/6/26
  • شماره ابلاغ :28736/ت14906ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/6/17
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/6/11

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 با عنايت به نظريه شماره .993ه.ب مورخ 1374.6.28 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب نمود:
‌آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .449ت 14906ه مورخ 1374.1.21) به شرح زير‌اصلاح مي‌شود: