عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14991
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/1
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/10

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده ( 6) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 ب توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1193 ه.ب مورخ 1375.1.19)‌تصويب : ‌آيين‌نامه اجرايي ماده 6) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .12122ت 1602ه مورخ1374.11.1) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌در ماده 1) عبارت "‌بر اساس تعرفه‌هاي پيشنهادي موضوع نامه شماره 760.1400 مورخ 1375.3.26 وزارت آموزش و پرورش به شرح پيوست وصول‌مي‌شود" جايگزين عبارت "‌بر اساس تعرفه‌هاي مربوط وصول مي‌شود" مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه