عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

جدول
ردیف


نام دستگاه


تعداد خودروهای


نوع استفاده


سواری قابل خریداری


1


وزارت جهاد سازندگی


8


 


2


وزارت فرهنگ و آموزش عالی 


10


برای واحدهای جدید دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی وابسته


3


سازمان امور اداری و استخدامی کشور


4


 


4


وزارت مسکن و شهر سازی


3


 


5


وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح


5


 


6


وزارت دادگستری 


12


برای واحدهای جدید التأسیس


7


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


6


 


8


سازمان پزشکی قانونی


11


برای ایجاد مراکز مستقل


9


دانشکده علوم قضایی


1


 


10


وزارت کار و امور اجتماعی 


27


برای مراکز جدید استان قم ، ادارات جدید در استانها ، مراکز جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای 


11


وزارت کشور


8


 


12


سازمان تربیت بدنی 


5


 


 


جمع کل


100