عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14991
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/17

تصويب نامه راجع به خريد خودرو سواري ساخت داخل

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 به استناد بند ‌د) تبصره 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
‌خريد تعداد يكصد 100) دستگاه خودروي سواري ساخت داخل، جهت استفاده واحدهاي جديدالتأسيس تابعه دستگاه‌هاي دولتي، به شرح فهرست پيوست‌مجاز است.