عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14985
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/5/25
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگ زده][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/10

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره(30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور و موافقت شماره 1266 ـ 2243.40 ـ 102 مورخ1375.4.31 سازمان برنامه و بودجه، تصويب نمودـ
‌در سطر اول تبصره 1) ماده 1) آيين‌نامه اجرايي تبصره 30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .15665ت 16315ه مورخ1374.12.28 بعد از عبارت "‌قانون محاسبات عمومي كشور" عبارت "‌و ساير مقررات عمومي كشور" اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه