عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

1 ـ

خريد تعداد چهارصد 400) دستگاه خودرو سواري ساخت داخل، جهت استفاده واحدهاي جديدالتأسيس تابعه دستگاه‌هاي دولتي، به شرح فهرست‌پيوست مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح