عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14978
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/5/17
  • شماره ابلاغ :4763/ت14605ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/6/8
  • دستگاه مجری:[سازمان اداري و استخدامي کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/4/31

اصلاحيه آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 700.4313 مورخ 1373.10.17 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده 42) قانون‌استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمودـ
‌در ماده 9) آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند "ث" ماده 39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن بعد از عبارت "‌يا راه‌آهن" عبارت "‌يا اتوبوس"‌اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح