عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14970
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/5/7
  • شماره ابلاغ :25760/ت16200ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/4/27
  • دستگاه مجری:[سازمان اداري و استخدامي کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/4/24

تصويب نامه راجع به تعيين مشاغل سخت و زيان آور در مراكز آموزشي و درماني روانپزشكي رازي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره .9846‌د1. مورخ 1374.10.30 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (3)‌قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود:
‌مشاغل "‌كارشناس امور رواني"، "‌كارشناس امور اجتماع"، "‌مددكار اجتماعي" و "‌كاردرمان" شاغل در مراكز آموزشي و درماني روانپزشكي رازي، به عنوان‌مشاغل درجه (2) سخت و زيان‌آور تعيين مي‌شوند.


روابــــط صریـــــــــح