عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14959
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/24
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1374/11/11
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/28

تصويب نامه راجع به تبديل روستاي آبسرد به شهر

اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي، دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 1374/11/11 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران موضوع تصويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 1368/10/24)بنابه پيشنهاد شماره 12651/42/4/1 مورخ 1374/11/4 وزارت کشور وبه استناد ماده 13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات کشوريـ مصوب 1362ـ ودراجراي تبصره 5) الحاقي به ماده 4) قانون مذکور تصويب نمودند:
روستاهاي آبسرد – مرانک – تاسکين از توابع دهستان جمع آبرود تابع بخش مرکزي شهرستان دماوند با هم ادغام وبه نام شهر آبسرد شناخته ميشود.