عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14953
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/4/16
  • شماره ابلاغ :1569/ت16306ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/4/6
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/4/3

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره(44) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 100.1720 مورخ 1375.2.16 وزارت مسكن و شهرسازي تصويب نمود:
‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 44) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .21655ت 16306 ه مورخ 1375.2.6) به شرح زير اصلاح‌مي‌شودـ
1 ـ عبارت "‌اجراي طرح‌هاي هادي و روستايي،" به ابتداي فهرست طرح‌هاي گروه چهار، ذيل ماده 3) آيين‌نامه اضافه مي‌شود.
2 ـ متن زير جايگزين متن ماده 5) مي‌شودـ
"‌جمع حق‌الزحمه‌هاي هر طرح نبايد از 2.5 درصد مبالغ تخصيص اعتبار آن طرح ضربدر ضريب محروميت و شرايط اقليمي آن بيشتر شود."


روابط تنقیحی