عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14953
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/16
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/27

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند "ل" تبصره(13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره .2510‌د1. مورخ 1374.5.31 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند "ل"‌تبصره 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمودـ
‌تبصره ماده 4) آيين‌نامه اجرايي بند "ل" تبصره 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .21465ت 16394ه مورخ 1375.2.3ـ به تبصره 1) تغيير مي‌يابد و متن زير به عنوان تبصره 2) به آن اضافه مي‌شود:
"‌تبصره 2 ـ دادستان كل كشور، رؤساي ديوان عالي كشور، دادگاه عالي انتظامي قضات، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان‌عدالت اداري و معاونان دادستان كل كشور و ديوان عالي كشور نيز مي‌توانند صرفاً از يك دستگاه خودروي خدمات اختصاصي ‌با راننده يا بدون راننده) استفاده‌كنند."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه