عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14953
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/4/16
  • شماره ابلاغ :24687/ت16761ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/4/6
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/4/3

‌اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 1648.040.1024 ـ 102 مورخ 1375.4.3 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمودـ
‌عبارت "‌استانداري قم و اداراي و دستگاه‌هاي مستقر در استان قم" در بند 5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره.38808ت16409 ه مورخ 1374.12.28 بعد از عبارت "‌استانداري اردبيل و ادارات و دستگاه‌هاي مستقر در استان اردبيل" اضافه شود.


روابط تنقیحی