عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و شش ماده و ضمايم آن در جلسه روز يكشنبه شامل مقدمه و بيست و‌شش ماده و ضمايم آن در جلسه روز يكشنبه ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1375.3.13 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري