عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 26 ـ

متون معتبر
‌نسخه‌هاي اصلي اين كنوانسيون به زبان‌هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي از اعتبار يكسان برخوردار بوده و نزد دبير كل سازمان‌ملل متحد سپرده خواهند شد.
‌ما امضاء‌كنندگان زير كه داراي اختيار مجاز مي‌باشيم با رويت موارد فوق اقدام به امضاء اين كنوانسيون نموده‌ايم.
‌انجام شده در نيويورك، نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك هجري شمسي مطابق با نهم ماه مه يك هزار و نهصد و نود و دو‌ميلادي.