عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 25 ـ

كناره‌گيري
1 ـ در هر زمان پس از سه سال از تاريخي كه كنوانسيون براي يك عضو لازم‌الاجرا گرديده، آن عضو مي‌تواند با اعلام كتبي به امين اسناد كنوانسيون از‌كنوانسيون كناره‌گيري نمايد.
2 ـ اين گونه كناره‌گيري يك سال پس از دريافت اعلام كناره‌گيري عضو توسط امين اسناد كنوانسيون يا هر زمان بعدي كه در اعلاميه كناره‌گيري عنوان‌شده باشد لازم‌الاجرا خواهد شد.
3 ـ هر عضوي كه از كنوانسيون كناره‌گيري نمايد، چنين تلقي خواهد شد از پروتكل‌هاي كنوانسيون نيز كه عضو آن‌ها مي‌باشد كناره‌گيري نموده است.