عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده و دو ضميمه به شرح پيوست‌ملحق شود و اسناد مربوط به آن را تسليم كند. دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي مجاز به استفاده از ماده 14 كنوانسيون در مورد حل اختلاف‌مي‌باشد كه در اين مورد مراتب به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم