عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

[امضاء]

اين قانون به عنوان كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده به قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه 1370 الحاق مي‌گردد و‌شماره مواد 1 تا 233 آن به 498 تا 730 اصلاح مي‌گردد.


قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و سه ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375.3.6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتا ب پنچم ـ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلا به تصويب رسيده از شماره 498 تا 729 تدوين گرديده است
‌رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري