عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 664-

هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند‌به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.