عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 651-

هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا 74) ضربه شلاق‌محكوم مي‌گردد:
1 ـ سرقت در شب واقع شده باشد.
2 ـ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 ـ يك يا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4 ـ از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اين كه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود‌را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 ـ در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.


روابــــط صریـــــــــح