عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل بيست و يكم ـ سرقت و ربودن مال غير

ماده 651- هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل [...ادامه]

ماده 652- هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس [...ادامه]

ماده 653- هر كس در راه‌ها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در [...ادامه]

ماده 654- هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر [...ادامه]

ماده 655- مجازات شروع به سرقت‌هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق [...ادامه]

ماده 656- در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط [...ادامه]

ماده 657- هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني ـ جيب‌بري و امثال [...ادامه]

ماده 658- هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي يا آتش‌سوزي يا در [...ادامه]

ماده 659- هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه [...ادامه]

ماده 660- هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز [...ادامه]

ماده 661- در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات [...ادامه]

ماده 662- هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌آور به اين كه [...ادامه]

ماده 663- هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است [...ادامه]

ماده 664- هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن [...ادامه]

ماده 665- هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به [...ادامه]

ماده 666- در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون [...ادامه]

ماده 667- در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح