عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

فوق‌العاده اضافه كار ساعتي پرسنل بر اساس فرمول زير محاسبه و پرداخت مي‌شود.
150). ‌ساعات اضافه‌كاري X مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل ماهانه) = مبلغ قابل پرداخت به پرسنل شاغل در وظايف صف نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران
175). ‌ساعات اضافه‌كاري X مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل ماهانه) = مبلغ قابل پرداخت براي پرسنل شاغل در وظايف ستاد نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران