عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

فوق‌العاده اضافه كار در غير موارد مأموريت و نگهباني به پرسنل ‌كادر ثابت و پرسنل پيماني) كه علاوه بر ساعات خدمت، كار اضافي انجام مي‌دهند‌پرداخت مي‌شود.
‌تبصره ـ نگهباني، خدمت و مسئوليتي است كه يك يك نفر پرسنل انتظامي علاوه بر مسئوليت ‌شغل سازماني) وي به منظور نگهداري و مراقبت اماكن و‌تأسيسات، پرسنل و وسايلي كه به او سپرده شده است بر اساس ضوابط مورد عمل نيروي انتظامي محول مي‌گردد.