عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

واردات هر گونه عكس و فيلم موضوع بند "ب" ماده 1) اين آيين‌نامه كه به وسيله مركز توليد مي‌شود ممنوع است و كليه دستگاه‌هاي دولتي موظفند در‌اين مورد نيازهاي خود را از طريق مركز تأمين نمايند.