عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

بند "ب" ماده (39) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به شرح ذيل اصلاح مي‌گرددـ
ب ـ درآمد واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شودـ
1 ـ معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع، در اختيار وزارت صنايع و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي‌ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2 ـ معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختيار وزارت معادن و فلزات و مؤسسه استاندارد و‌تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح‌هاي‌تحقيقاتي و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در جهت بهبود كيفيت توليدات‌داخلي و كارآيي صنايع و معادن كشور به منظور رسيدن به خودكفايي در امر صنايع و معادن كشور به مصرف برسد.
‌سهم هر يك از دستگاه‌هاي موضوع جزء‌هاي 1) و 2) اين بند از محل اعتبار مصوب رديف فوق در هر سال به ميزان مورد نياز بر اساس اولويت‌ها و‌اهداف و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه كل كشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه