عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

به منظور گسترش فرهنگ حفظ توأم با درك مفاهيم قرآن مجيد، وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است هر ساله يك دوره آزمون‌ويژه براي حافظان كل قرآن كه آشنا با ترجمه و تفسير و علوم قرآني و دروس اختصاصي در سطح كارشناسي اين رشته باشند، برگزار نموده، به‌قبول‌شدگان مدرك رسمي كارشناسي رشته علوم قرآني و حديث اعطاء نمايد.
‌تبصره 1 ـ افرادي كه از طريق اين قانون موفق به اخذ مدرك مي‌شوند مي‌توانند در مدارج بالاتر بر اساس ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي‌شركت نمايند.
‌تبصره 2 ـ حافظاني كه مدرك رسمي كارشناسي علوم قرآني را دارا هستند و از مزاياي اين قانون استفاده نكرده‌اند مي‌توانند در آزمون ويژه‌اي كه‌براي كليه دروس كارشناسي ارشد مصوب رشته علوم قرآني برگزار مي‌گردد شركت نمايند و در صورت موفقيت پس از ارائه يك رساله تحقيقي در علوم‌قرآني مدرك رسمي كارشناسي ارشد به آن‌ها داده مي‌شود.
‌تبصره 3 ـ شركت يا قبولي در اين آزمون مانع از شركت در آزمون دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و يا تحصيل در آن‌ها نمي‌باشد.
‌تبصره 4 ـ هزينه برگزاري اين آزمون به عهده متقاضيان خواهد بود.
‌تبصره 5 ـ مرجع تشخيص حافظ بودن كل قرآن براي استفاده از مزاياي ماده واحده وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي‌باشد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر تا سه ماه پس از تصويب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.


روابــــط صریـــــــــح