عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14928
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/3/17
  • شماره دستور اجرا :2124
  • تاریخ دستور اجرا :1375/3/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1375/2/16
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان مورخ 1375/2/26

‌قانون اعطاء مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد


روابــــط صریـــــــــح