عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

به منظور جذب، آموزش و سازماندهي دانش‌آموزان مدارس كشور در ارتش بيست ميليوني و ايجاد روحيه همياري، مسئوليت‌پذيري‌و آمادگي دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامي و بسط فرهنگ و تفكر بسيجي، واحدهاي پويندگان و پيشگامان بسيج دانش‌آموزي به ترتيب در مدارس‌راهنمايي و متوسطه پسرانه و دخترانه كشور توسط نيروي مقاومت بسيج سپاه با هماهنگي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 1 ـ در مدارس ابتدايي بر حسب شرايط و آمادگي دانش‌آموزان واحدهاي اميدان بسيج دانش‌آموزي با سازماندهي و علائم مناسب با شرايط‌سني آن‌ها تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 2 ـ كليه برنامه‌هاي اميدان، پويندگان و پيشگامان بسيج دانش‌آموزي با حفظ درجات مصوب بسيج و تعيين سطوح سه‌گانه در هر درجه‌مناسب با مقطع تحصيلي و در عضويت‌هاي عادي و فعال و ويژه انجام مي‌شود.
‌تبصره 3 ـ شوراي هماهنگي و پشتيباني بسيج دانش‌آموزي به منظور هماهنگي لازم و پشتيباني مؤثر از تشكيل، توسعه و تقويت فعاليت‌هاي‌بسيج دانش‌آموزي و آموزش آمادگي دفاعي مدارس با تركيب اعضاء ذيل تشكيل مي‌شودـ
ـ وزير آموزش و پرورش به عنوان رييس شورا.
ـ فرماندهي نيروي مقاومت بسيج سپاه.
ـ نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج سپاه.
ـ معاون پرورشي وزير آموزش و پرورش.
ـ مسئول بسيج دانش‌آموزي نيروي مقاومت بسيج سپاه به عنوان دبير شورا.
ـ يكي از اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش.
ـ مدير كل امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش.
‌تبصره 4 ـ به منظور پيگيري مصوبات شوراي هماهنگي و پشتيباني بسيج دانش‌آموزي و نظارت بر عملكرد ستادهاي استان‌ها و كميته‌هاي‌تخصصي، ستاد اجرايي بسيج دانش‌آموزي با تركيب دو نماينده از سوي وزير و معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش و دو نماينده از سوي‌فرماندهي و نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج سپاه تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 5 ـ وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش مكلفند اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون را در سال 1375 از‌محل‌هاي رديف تقويت بنيه دفاعي 503041) نيروهاي مسلح و سرانه بسيج دانش‌آموزي تأمين و براي سال‌هاي بعد در حدود امكانات عمل نمايند.
‌تبصره 6 ـ كليه مؤسسات دولتي و نهادها، ضمن همكاري و حمايت از فعاليت‌هاي بسيج دانش‌آموزي تلاش نمايند در موارد لزوم براي مشاركت‌داوطلبانه دانش‌آموزان به طور سازمان يافته در برنامه‌هاي مربوطه از طريق بسيج دانش‌آموزي اقدام نمايند.
‌تبصره 7 ـ هشتم آبان ماه، سالروز شهادت اسوه دانش‌آموزان انقلاب اسلامي، دانش‌آموز بسيجي، شهيد محمدحسين فهميده به عنوان روز بسيج‌دانش‌آموزي تعيين مي‌شود.
‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.