عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

از تاريخ تصويب اين قانون سازمان تبليغات اسلامي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شود و از اين پس در اين قانون سازمان‌ناميده مي‌شود مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعد آن‌ها و ساير مقررات مربوط به‌مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري بوده و كاركنان دايمي و تمام وقت آن به مستخدم رسمي تبديل وضع مي‌يابند.
‌تبصره 1 ـ سوابق خدمت تمام وقت كاركنان ياد شده در سازمان در تاريخ تصويب اين قانون، از لحاظ افزايش سنواتي، بازنشستگي و وظيفه با‌پرداخت كسور بازنشستگي مربوط به سهم كارمند و كارفرما قابل احتساب است و سوابق مزبور از لحاظ تجربي به منظور ارتقاء گروه در حكم سابقه‌خدمت دولتي تلقي گرديده و بر اساس مقررات عمومي طرح طبقه‌بندي مشاغل و ضوابط مورد عمل ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.
‌تبصره 2 ـ كسور بازنشستگي سهم كارفرما، سازمان به صورت يكجا توسط دولت تأمين و در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و به‌صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي‌شود. كسور بازنشستگي سهم كارمند نيز طبق مقررات محاسبه و هر ماه به صندوق ياد شده پرداخت مي‌شود.
‌تبصره 3 ـ كاركنان سازمان به هنگام تبديل وضع، از شرط حداكثر سن مقرر در بند "‌الف" ماده 14) قانون استخدام كشوري معاف هستند، مشروط‌به اينكه هنگام استخدام در سازمان، سن آنان از حداكثر ياد شده تجاوز نكرده باشد.
‌تبصره 4 ـ سازمان مكلف است ظرف مدت سه ماه تشكيلات تفصيلي خود را با قيد كليه پست‌هاي سازماني تهيه نموده و پس از تأييد سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور نسبت به اجراي مفاد اين قانون اقدام نمايد.
‌تبصره 5 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر چگونگي تبديل وضع كاركنان، چگونگي محاسبه كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما و‌انتقال كسور بازنشستگي، بيمه و ساير موارد مربوط حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان و تأييد سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌تبصره 6 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح