عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

بندهاي ‌ز) و ح) ماده 84 و بند ج) ماده 86 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به شرح زير اصلاح مي‌شودـ
1 ـ بندهاي ‌ز) و ح) ماده 84 به شرح زير اصلاح مي‌شوندـ
‌ز ـ در مورد معاملات نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و‌ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران‌حسب مورد و در خارج از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران‌يا رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.
ح ـ در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند ‌الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش‌جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري‌اسلامي ايران و يا رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.
2 ـ بند ج) ماده 86 به شرح زير اصلاح مي‌شودـ
ج ـ در مورد معاملات نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، رييس ستاد مشترك ارتش‌جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران رييس‌ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح.


روابط تنقیحی