عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14926
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/13
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/2/12
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/2/26

قانون اصلاح بندهاي(‌ز) و (ح) ماده 84 و بند(ج) ماده 86 قانون محاسبات عمومي كشور


روابط زیرمجموعه