عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

1 ـ

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سال 1375 مبلغ يكصد و سي و دو ميليارد 132.000.000.000) ريال از طريق سيستم بانكي‌كشور و به صورت قرض‌الحسنه يا مشاركت و ساير عقود اسلامي با اولويت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمومي دولت جهت تكميل و احداث و‌خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاه‌هاي دانشجويي ‌در راستاي اجراي قوانين ضرورت عدم تخليه خوابگاه‌هاي دانشجويي مصوب 1368.7.16 و تمديد‌مدت ممنوعيت مقرر در قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاه‌هاي دانشجويي مصوب 1373.7.7 مجلس شوراي اسلامي و بر اساس موافقت‌نامه تنظيمي و تأييد‌سازمان برنامه و بودجه) همچنين كمك به دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ‌كارداني به بالا) به شرح زير در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار دهدـ
‌الف ـ مبلغ هشتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون 81.500.000.000) ريال براي تكميل و احداث و خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاه‌هاي دانشجويي‌وزارت خانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و پرورش كه بنا به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي مربوط و تأييد‌سازمان برنامه و بودجه توزيع خواهد شد.
ب ـ مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون 2.500.000.000) ريال براي تكميل و احداث و خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاه‌هاي دانشجويي در اختيار ساير‌وزراتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه توزيع خواهد شد.
ج ـ مبلغ پانزده ميليارد 15.000.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، مبلغ نه ميليارد 9.000.000.000)‌ريال و شش ميليارد 6.000.000.000) ريال به ترتيب در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي ‌وام اعطايي به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل آنان بازپرداخت مي‌شود).
‌د ـ مبلغ بيست و پنج ميليارد و سيصد ميليون 25.300.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويان در اختيار دانشگاه آزاد اسلامي و مبلغ يك ميليارد و‌دويست ميليون 1.200.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويان دانشگاه شاهد و مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون 3.500.000.000) ريال براي‌پرداخت وام به دانشجويان دانشگاه پيام نور و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون 2.500.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويان ساير دستگاه‌هاي غير‌انتفاعي غير پزشكي در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويان دانشگاه‌هاي غير‌انتفاعي پزشكي، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت. وام اعطايي به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل آنان بازپرداخت‌مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح