عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14737
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1374/7/16
  • تعداد مواد:23
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1374/6/14
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1374/6/22

قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 1 ـ منابع آبزي آب‌هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده، [...ادامه]

‌ماده 2 ـ قلمرو اجرائي اين قانون و مقررات اجرائي آن، بجز مواردي كه در اين قانون [...ادامه]

‌ماده 3 ـ شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي، حمايت [...ادامه]

‌ماده 4 ـ صيد و فرآورده‌هاي عمل‌آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آب‌هاي تحت حاكميت و [...ادامه]

‌ماده 5 ـ ثبت شناور ماهيگيري توسط سازمان بنادر و كشتيراني منوط به موافقت كتبي شركت سهامي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره‌برداري آبزيان [...ادامه]

‌ماده 7 ـ ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر در اين قانون اقدام [...ادامه]

‌ماده 8 ـ تعاوني‌ها، اتحاديه‌ها و شركتهاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و [...ادامه]

‌ماده 9 ـ بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيلات اداره خواهد شد. ‌تبصره 1 ـ [...ادامه]

‌ماده 10 ـ به منظور حمايت از صيادان ساحلي فعاليت شناورهاي صيد صنعتي در داخل آب‌هاي ساحلي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ به منظور حمايت از فعاليت‌هاي صيد و صيادي: ‌الف ـ شيلات مي‌تواند مالكان [...ادامه]

‌ماده 12 ـ حمل و استفاده از ابزار و ادوات صيادي غير مجاز و همچنين موادي از [...ادامه]

‌ماده 13 ـ شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آب‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون نمي‌باشند [...ادامه]

‌ماده 14 ـ طرح مديريت ذخاير آب‌هاي مندرج در ماده (2) اين قانون با هدف شناسايي و [...ادامه]

‌ماده 15 ـ شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند علائم، [...ادامه]

‌ماده 16 ـ شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون و همچنين [...ادامه]

‌ماده 17 ـ انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيلات [...ادامه]

‌ماده 18 ـ چنانچه ايجاد مزارع و تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي [...ادامه]

‌ماده 19 ـ اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامي شيلات ايران در آب‌هاي داخلي (‌پشت سدها يا [...ادامه]

‌ماده 20 ـ ضوابط مربوط به ساخت تأسيسات عمل‌آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل‌آوري و كنترل و [...ادامه]

‌ماده 21 ـ بازرسي و كشف جرايم در اجراي اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن از طريق [...ادامه]

‌ماده 22 ـ

‌ماده 23 ـ آيين‌نامه‌هاي اجراي مورد نياز اين قانون ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد وزارت جهاد [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح