عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:33
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1285/6/18

نظامنامه انتخابات مجلس شوراي ملي (‌اصنافي)

بسم الله الرحمن الرحيم
نظامنامه انتخابات مجلس شوراي ملي مطابق دستخط مبارك
بندكان اعليحضرت همايوني خلدالله ملكه كه در تاريخ 14 شهر
جمادي الثانيه سنه 1324 شرف صدور يافته از قرار شرح ذيل است


روابــــط صریـــــــــح