عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/23
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1372/3/24

شناختن محل رستم‌آباد واقع در استان گيلان به عنوان شهر رستم‌آباد

1371.10.23 ـ .5049ت18ك ـ 137.03.29 ـ 313
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.10.23 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 14567.1.3.34 مورخ 1371.7.7 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
‌محل رستم‌آباد واقع در استان گيلان با تجميع واحدهاي تقسيماتي سنجادره، چربه، كوكر، شمام، پشته، كلومرز، رستم‌آباد به عنوان شهر رستم‌آباد شناخته شده در‌در محل مذكور شهرداري تأسيس شود.