عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/2

جواز ترخيص يك دستگاه اتوبوس ايكاروس اهدايي به وزارت كشور

1371.10.02 ـ .29935ت460ه ـ 1371.10.09 ـ 250
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.2 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور
‌تصويب نمودند:
‌ترخيص يك (1) دستگاه اتوبوس ايكاروس، اهدايي به وزارت كشور ـ موضوع نامه شماره 50518 مورخ 1371.9.30 وزارت صنايع سنگين ـ با رعايت ساير‌مقررات مربوط مجاز است.