عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13934
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/13
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/18

اصلاح ماده 6 آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند: