عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/11/4
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/18

بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در وزارت مذكور

1371.09.18 ـ .51978ت61ك ـ 1371.11.11 ـ 209
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.9.18 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد "‌ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 10179 مورخ 1371.9.4 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آن وزارت، از تاريخ 1371.9.18‌لغايت 1372.12.29 با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع مي‌باشد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح