عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/10/1
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/11

اجازه استخدام رسمي 52 نفر در مشاغل فني به شركت سهامي توليد، تهيه، توزيع بذر و نهال

1371.09.11 ـ .32269ت53ك ـ 1371.10.06 ـ 182
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.9.11 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست شركت سهامي توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال و پيشنهاد شماره .3173‌د مورخ 1371.6.10 سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور، به استناد بند "‌الف" تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
‌شركت سهامي توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال مجاز است نسبت به استخدام رسمي پنجاه و دو (52) نفر در مشاغل فني، با مدرك تحصيلي دانشگاهي به شرح‌فهرست پيوست از محل اعتبارات مصوب خود با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور