عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :13884
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1371/08/14
  • شماره ابلاغ :32231/ت 43 ک
  • تاریخ ابلاغ :1371/7/22
  • دستگاه مجری:[بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون اقتصاد مورخ 1371/7/6

اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

اکثريت وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371/7/6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/25، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (الف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1371 کل کشور تصويب نمودند: