عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/13

مسافرت وزير معادن و فلزات به كشور استراليا

1371.08.13 ـ .26703ت387ه ـ 1371.08.24 ـ 109
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.13 بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور‌و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير معادن و فلزات به كشور استراليا مسافرت نمايد.