عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور كمك به كانون بازنشستگان كشوري به سازمان مزبور

1371.08.06 ـ .33556ت366ه ـ 1371.08.12 ـ 85
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 10.911 مورخ 1371.5.25 سازمان بازنشستگي كشوري و تأييد شماره 7913.63.4260 ـ 1‌مورخ 1371.7.5 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور كمك به كانون‌بازنشستگان كشوري، در اختيار سازمان فوق قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.